CIC Corporate Finance has successfully completed another transaction in 2016 – the sale of 100% of the shares in the chain of medical clinics – Polmedic Sp. z o.o.

news12_2016_polmedic
CIC Corporate Finance being the sole transaction and financial advisor to the owners of Polmedic Sp. z o.o. has successfully led to the sale of 100% shares of the company. In the competitive bidding process organised by CIC Corporate Finance a strategic investor was chosen – PZU Zdrowie S.A. – a member of the PZU S.A. group. The value of the transaction has not been disclosed.

Polmedic is an important local chain of medical clinics comprising of 9 locations in total. In the last few years the company has successfully established its position and developed its operations by increasing the sales of its services financed by NFZ, as well as building its commercial sales. The company is the only player locally offering such complex medical services as: primary and specialised medical care, advanced diagnostics (MRI and CAT scans), physical therapy, occupational medicine, as well as one-day surgery in the fields of orthopaedics, otorhinolaryngology, gynecology, urology, general surgery and cosmetic surgery.Polmedic is the most significant acquisition of the PZU group in the field of health care. Up to now, PZU Zdrowie acquired single medical locations in: Warsaw, Poznan, Katowice, Opole, Plock, Wloclawek, Czestochowa and Jaworzno. Apart from acquisitions, in November of the current year PZU opened its first branded location in Katowice and plans to open further proprietary locations in the largest cities in Poland.

We are at a very advanced stage in another transaction and we believe that Polmedic is not our last acquisition this year. We are a strategic investor and we primarily care about mutual growth. In the context of planned changes and reforms, the synergies coming from functioning within a larger and stable organisation are clear”- said Arkadiusz Hajduk – member of the PZU Zdrowie Board responsible for acquisitions and managing the chain of PZU’s proprietary medical locations.

CC Corporate Finance team responsible for the transaction

Rafał Błędowski, Partner
Adam Jarmicki, Director
Agata Gawron, Senior Analyst
CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca transakcyjny i finansowy właścicieli Polmedic Sp. z o.o. z sukcesem doprowadził do sprzedaży 100% udziałów spółki. W przeprowadzonym przez CIC Corporate Finance konkurencyjnym procesie wybrano inwestora strategicznego – spółkę PZU Zdrowie S.A. będącego częścią grupy kapitałowej PZU SA. Wartość transakcji nie została ujawniona.

Polmedic jest silną lokalną siecią przychodni medycznych zarządzającą dziewięcioma placówkami. Spółka w ciągu ostatnich lat skutecznie ugruntowała swoją pozycję i rozwinęła działalność zwiększając sprzedaż usług finansowanych przez NFZ, jak również z sukcesem budując sprzedaż komercyjną. Grupa jako jedyny podmiot na swoim lokalnym rynku zapewnia tak szeroki zakres kompleksowych usług medycznych tj.: podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna, zaawansowana diagnostyka (w tym rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa), rehabilitacja medyczna, medycyna pracy, a także chirurgia jednego dnia w zakresie ortopedii, otorynolaryngologii, ginekologii, urologii, chirurgii ogólnej czy chirurgii plastycznej.

Polmedic to najbardziej znacząca akwizycja Grupy PZU w sektorze ochrony zdrowia. Do tej pory PZU Zdrowie przejęło pojedyncze przychodnie m.in. w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Opolu, Płocku,Włocławku, Częstochowie czy Jaworznie. Oprócz akwizycji, PZU w listopadzie otworzyło w Katowicach pierwszą placówkę w pełnym wzornictwie sygnowanym znakiem PZU Zdrowie i planuje budowę kolejnych własnych placówek w największych miastach Polski.

Jesteśmy na etapie bardzo zaawansowanych prac nad kolejna transakcją i liczymy, że Polmedic to nie jest nasze ostatnie przejęcie w tym roku. Jesteśmy inwestorem branżowym i przede wszystkim zależy nam na wspólnym rozwoju. W kontekście planowanych zmian i reform, synergie z funkcjonowania w ramach dużej i stabilnej sieci są oczywiste – powiedział członek zarządu PZU Zdrowie odpowiedzialny za akwizycje oraz nadzór nad siecią placówek własnych Arkadiusz Hajduk, cytowany w komunikacie.

Zespół transakcyjny CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Adam Jarmicki, Director
Agata Gawron, Senior Analyst