CIC Corporate Finance nominated to ,,Diamenty Private Equity” in the category of Corporate Finance Advisor of the year

news06_2016_nominacja
We are pleased to announce that CIC Corporate Finance was nominated as a finalist in this year’s Private Equity Diamonds Awards in the „Corporate Finance Advisor of the Year” category.

This prestigious award is granted to individuals and firms associated with the private equity industry, whose activities have contributed to the increase in the value of Polish companies, and are also distinguished by a high standard of merit, economic efficiency and innovation. In this prestigious competition ‚Private Equity Diamonds” under the auspices of the Polish Private Equity Association (PSIK), the most outstanding players in the Private Equity industry in Poland were honoured in 10 categories, inter alia, Fund Manager of the year, Personality of the PENE market, CEO of the year, as well as Corporate finance advisor of the year. The nominations and award in that category were the result of general votes by the Private Equity funds active on the Polish market.

It is yet another recognition of our achievements and conducted transactions by Private Equity industry.

Last year, we conducted and closed three transactions, two of which ended as an investment of private equity funds and one as an acquisition by a strategic investor. We had the opportunity to advice our clients in three exceptional transactions with a total value in excess of PLN 1.5 billion, i.e.:


  • Sale of 100% shares of the Gemini pharmacy chain – leading chain of traditional pharmacies with a unique business model that generates systematic, above-average financial results and the largest e-pharmacy in the CEE region- aptekagemini.pl Gemini has developed a unique business model that allows it to generate through its pharmacy network both revenueand profits several times higher than the market average. The sellers and founders of the pharmacy chain were Polish entrepreneurs, and selected investor was a global private equity fund — Warburg Pincus.

  • Raise of equity and debt for easyPack – a leading European operator of parcel lockers, which manages the largest network of parcel lockers in Europe – for further expansion. Investors in this transaction were: Franklin Templeton, PZU Group and Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).


  • Sale of 100% shares of Obram S.A. – one of the world leaders in dairy industry solutions, which pioneered and patented several technological solutions allowing it to offer unique solutions in Central Europe, India, and North and South America. The investor was the Tetra Laval (group company of Tetra Pack).


The conference was also an opportunity to discuss trends and opportunities for the private equity industry in Poland. Rafał Błędowski, Partner at CIC Corporate Finance, was amongst the experts in the discussion on M&A transactions and the Polish M&A market.
Miło nam poinformować, że CIC Corporate Finance zostało nominowane do „Diamentów Private Equity” w kategorii Doradca Corporate Finance roku.


Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest osobom i firmom związanym z branżą private equity, które przyczyniły się do wzrostu wartości polskich firm, wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym lub cechuje je wyższa od przeciętnej efektywność ekonomiczna i innowacyjność. Nagrody są przyznawane m.in. w kategoriach: Firma zarządzająca roku, Osobowość rynku PENC, CEO roku, a także Doradca corporate finance roku. Nominacje i nagrody w tej kategorii przyznawane są w drodze głosowania funduszy private equity aktywnych na rynku polskim oraz zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych.


Nominacja jest kolejnym potwierdzeniem uznania rynku Private Equity dla naszych osiągnięć i przeprowadzonych przez nas transakcji.

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy i zamknęliśmy trzy transakcje, w których brały udział fundusze private equity i z których dwie zakończyły się inwestycją funduszy a jedna przejęciem przez inwestora branżowego. Mieliśmy okazję doradzać naszym klientom w trzech wyjątkowych transakcjach o łącznej wartości przekraczającej PLN 1,5 miliarda złotych, tj.:

  • Sprzedaż 100% udziałów sieci aptek Gemini – wiodącej sieci aptek stacjonarnych o unikalnym modelu biznesowym generującym systematyczne, ponadprzeciętne wyniki finansowe oraz największej w CEE apteki internetowej – aptekagemini.pl. Gemini charakteryzuje się kilkudziesięcioprocentową dynamiką wzrostu rok do roku. Sprzedającymi byli polscy przedsiębiorcy, założyciele sieci a inwestorem został wiodący amerykański fundusz – Warburg Puncus.  • Pozyskanie finansowania kapitałowego i dłużnego dla easyPack – wiodącego europejskiego operatora paczkomatów, zarządzającego największą siecią paczkomatów w Europie – na dalszą ekspansję. W te transakcji inwestorami byli: Franklin Templeton, PZU oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.


  • Sprzedaż 100% udziałów Obram S.A. – wiodącego europejskiego producenta rozwiązań technologicznych dla przemysłu serowarskiego dysponującego wieloma pionierskimi i opatentowanymi technologiami pozwalającymi oferować unikalne rozwiązania w Europie, Indiach oraz Ameryce Południowej i Północnej. Inwestorem była Tetra Laval (spółka z grupy Tetra Pack).

Konferencja była także okazją do poznania trendów i szans rozwoju rynku private equity w Polsce. Do grona ekspertów i dyskusji na temat: „Transakcje M&A barometrem gospodarki” zaproszony został Rafał Błędowski – Partner CIC Corporate Finance.  

PE Funds and Customers about us:


„In 2016, CIC Corporate Finance completed the sale of 100% of shares in Gemini – the leading pharmacy chain in Poland – by organizing a competitive process to select the most suited investor to meet owners expectations and needs of the company. As a result of the process Warburg Pincus with management team took over the Gemini pharmacy chain.

Many members of the CIC team have direct experience in private equity funds, what makes cooperation with them excellent. In the purchase project of Gemini pharmacies, CIC has proven to be extremely helpful, responsible and constructive advisor, managing complex sales of many companies at the same time, by a group of diverse Investors”
Cezary Pietrasik. Principal, Warburg Pincus

„The team represents an amalgam of hard skills, fundamental in M&A transactions advisory business as well as soft skills, that in a such competitive and intense emotional environment often determine the success. During the project of purchase of Druk Markuszewscy, CIC has proven to be extremely helpful, responsible, constructive and extremely durable adviser, managing complex sale process”
Artur Łakomiec. Operating Partner, Abris Capital Partners

„After reaching a preliminary agreement with the investor we had selected, we thought the transaction only had to be technically finished. We then met CIC, which completely revolutionized our views on investor sourcing. We still had a long way to go together at that point before finally closing the transaction, but we achieved goals we did not dream of at the beginning.”
Zbigniew Raczyński. President of the Board, former owner of Obram

Fundusze i klienci o nas:


„W roku 2016 CIC Corporate Finance sfinalizowało transakcję sprzedaży udziałów w Gemini – wiodącej sieci aptek w Polsce organizując konkurencyjny proces wyboru najbardziej dopasowanego inwestora do oczekiwań ówczesnych właścicieli jak i potrzeb spółki. W wyniku przeprowadzonego procesu Warburg Pincus z zespołem menedżerskim przejął sieć aptek Gemini.

Wielu członków zespołu CIC ma bezpośrednie doświadczenie w pracy w funduszach private equity, dzięki czemu współpraca układa się znakomicie. W projekcie zakupu aptek Gemini, CIC okazało się być niezwykle pomocnym, odpowiedzialnym i konstruktywnym doradcą, zarządzając skomplikowaną sprzedażą wielu spółek jednocześnie, przez grono zróżnicowanych inwestorów”
Cezary Pietrasik. Principal, Warburg Pincus

„Zespól reprezentuje amalgamat umiejętności twardych, fundamentalnych w biznesie doradczym w transakcjach M&A oraz miękkich, które w tak konkurencyjnym i intensywnym emocjonalnie środowisku często decydują o sukcesie. W projekcie zakupu Druk Markuszewscy, CIC okazało się być niezwykle pomocnym, odpowiedzialnym, konstruktywnym, a także niezwykle wytrzymałym doradcą, zarządzając skomplikowanym procesem sprzedaży”
Artur Łakomiec. Operating Partner, Abris Capital Partners

Przeszliśmy wspólnie z CIC długą drogę do ostatecznego zamknięcia transakcji, ale dzięki temu osiągnęliśmy cele, o których na początku procesu nawet nie myśleliśmy. CIC całkowicie zrewolucjonizowało nasz sposób myślenia o skutecznym przeprowadzeniu transakcji”
Zbigniew Raczyński. Prezes Zarządu, były Właściciel Obram