CIC Corporate Finance doradzał przy transakcji przejęcia 100% udziałów Grupy Romed przez Polmed S.A.

newsletter_21_20_02_remod_polmed_header
CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca Polmed S.A. przy analizie, wyborze i realizacji opcji strategicznych dla Spółki oraz pozyskania finansowania dłużnego dla celów realizacji transakcji, doprowadził do przejęcia szpitala rehabilitacyjnego Jantar poprzez nabycie 100% udziałów w spółkach Romed Sp. z o.o., Medyk Szpital Sp. z o.o. – wiodącego szpitala rehabilitacyjnego w Polsce. Transakcja została sfinalizowana ze środków własnych Polmed oraz z finansowania dłużnego udzielonego przez mBank.

Polmed S.A. to wiodący polski dostawca usług medycznych działający na rynku prywatnej opieki medycznej od ponad 21 lat. Operator oferuje świadczenia medyczne zarówno poprzez własne centra medyczne jak i poprzez sieć partnerów medycznych w oparciu o zintegrowaną platformę Polmed. Spółka dysponuje 22 własnymi centrami medycznymi oraz współpracuje z 3 000 partnerów. W listopadzie 2018 przy pomocy CIC Corporate Finance doszło do wykupu menedżerskiego Polmed w drodze wezwania publicznego. W 2020 roku Polmed wypracował 140 mln zł przychodu oraz 24 mln zł EBITDA.


Romed jest jednym z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich szpitali rehabilitacyjnych. Szpital położony jest w nadmorskiej miejscowości Jantar i dysponuje 355 łóżkami. Jako jedyny polski prywatny szpital jest od początku przeznaczony do świadczenia wyłącznie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych. Ośrodek przyjmuje przede wszystkim pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, neurologicznymi oraz ortopedycznymi. Szpital świadczy swoim pacjentom usługi między innymi fizykoterapii, hydroterapii, kinezyterapii, krioterapii, różnego rodzaju masaże, termoterapii oraz wiele innych. Głównym strumieniem przychodów jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

„Drugie przejęcie zrealizowaliśmy szybciej, niż sami się spodziewaliśmy. Przejęliśmy duży szpital rehabilitacyjny Jantar, który ma ponad 350 łóżek i przyjmuje przede wszystkim pacjentów kardiologicznych, neurologicznych i ortopedycznych. To dla nas ciekawy segment rynku medycznego, widzimy też pewne synergie z naszym segmentem ambulatoryjnym” – mówi Radosław Szubert, prezes Polmedu.

CIC Corporate Finance pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego i transakcyjnego Spółki i jej Zarządu w procesie analizy rynkowej celów akwizycyjnych oraz realizacji procesu przejęcia. CIC doprowadziło do pozyskania finansowania dłużnego w mBank w wysokości 144,8 mln zł za pomocą którego została sfinalizowana akwizycja. Doradcą prawnym Polmed była kancelaria MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Wspólnicy.

Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Przemysław Ciaś, Analityk  
CIC Corporate Finance, acting as the sole adviser of Polmed S.A. in the analysis, selection and implementation of strategic options for the Company and obtaining debt financing for the purposes of the transaction, led to the acquisition of the Jantar rehabilitation hospital by acquiring 100% of shares in Romed Sp. z o.o., Medyk Szpital Sp. z o.o. – the leading rehabilitation hospital in Poland. The transaction was financed with Polmed’s own funds and with debt financing provided by mBank.

Polmed S.A. is the leading Polish provider of medical services operating on private medical care market for over 21 years. The operator offers medical services both through its own medical centers and through a network of medical partners based on the integrated Polmed platform. The company has 22 own medical centers and cooperates with 3,000 partners. In November 2018, with the help of CIC Corporate Finance, a management buyout of Polmed took place through a public tender offer. In 2020, Polmed generated revenues of PLN 140 million and EBITDA of PLN 24 million. Romed is one of the best and most recognizable Polish rehabilitation hospitals.

The hospital is located in the seaside town of Jantar and has 355 beds. As the only Polish private hospital, it has been dedicated to providing only specialized rehabilitation services from the very beginning. The center provides care mainly for patients with cardiological, neurological and orthopedic diseases. The hospital offers its patients services such as physical therapy, hydrotherapy, kinesiotherapy, cryotherapy, various types of massages, thermotherapy and many others. The main stream of revenues is from the National Health Fund.
“We completed the second acquisition sooner than we expected. We took over the large Jantar rehabilitation hospital, which has over 350 beds and primarily admits cardiac, neurological and orthopedic patients. This is an interesting segment of the medical market for us, we also see some synergies with our outpatient segment” – says Radosław Szubert, President of Polmed.


CIC Corporate Finance acted as the sole financial and transaction adviser of the Company and its Management Board in the process of market analysis of acquisition targets and implementation of the acquisition process. CIC led to the acquisition of debt financing from mBank in the amount of PLN 144.8 million, which was used to finalize the acquisition. The legal adviser to Polmed was MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj and Partners law firm.

Transaction Team at CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Przemysław Ciaś, Analyst