CIC Corporate Finance doradzał przy transakcji przejęcia 60,55% akcji spółki Orzeł Biały przez ZAP Sznajder Batterien S.A.

head_10_2019_zap
CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca finansowy i transakcyjny ZAP Sznajder Batterien S.A. („ZAP Sznajder Batterien”) w procesie nabycia akcji spółki Orzeł Biały doprowadził do przejęcia 100% udziałów NEF Battery Holdings z siedzibą w Luksemburgu posiadającej 60,55% akcji spółki Orzeł Biały.

ZAP Sznajder Batterien z siedzibą w Piastowie to największy polski producent akumulatorów rozruchowych, którego historia sięga 1925r. Spółka eksportuje akumulatory do ponad 60 krajów, w tym do tak egzotycznych jak: Nowa Kaledonia, Singapur, RPA czy Australia. W skład Grupy kapitałowej ZAP Sznajder wchodzą również spółki Jenox S.A. oraz Agroma Olsztyn.

Orzeł Biały to lider rynku ołowiu rafinowanego oraz recyklingu akumulatorów ołowiowych z siedzibą w Piekarach Śląskich. Spółka dostarcza swoje produkty – ołów rafinowany i jego stopy do największych koncernów produkujących akumulatory dla przemysłu motoryzacyjnego zarówno w kraju jak i za granicą. Orzeł Biały jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007r. oraz zarejestrował na Londyńskiej Giełdzie Metali w 2010r. markę ołowiu Orzeł Biały S.A. pod nazwą EAGLE 9997, która zapewnia możliwość handlu ołowiem bezpośrednio na giełdzie LME. W latach 2011-2014 zrealizowano największy w historii Spółki program inwestycyjny, w ramach którego z pomocą środków krajowych i unijnych wybudowano nowoczesny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy oraz zaawansowaną technologicznie linię do przerobu złomu akumulatorowego.

Dzięki przejęciom w zakładach ZAP trwa praca nad nowym materiałem elektrodowym, który będzie się wyróżniał świetnymi właściwościami przewodowości prądowej. Będzie to rewolucja na skale światową. Plan spółki zakłada, że produkt finalny powstanie na 100-lecie jej istnienia tj. w 2025r.

W zakładach ZAP Sznajder Batterien oraz spółkach zależnych dużą wagę przywiązuje się do spraw związanych z ekologią produkcji. Kominy w zakładach w Piastowie mają trzy systemy filtracyjne oraz komory rozprężne. Niewiele jest tak dobrze zabezpieczonych fabryk w Europie.

Przychody grupy w 2018 roku przekroczyły 350 mln PLN.

„Przejęcie największego przetwórcy ołowiu w Polsce i wiodącego w Europie to dla naszej Grupy kapitałowej niewątpliwie krok milowy w jej dalszym rozwoju. Nie byłby on możliwy, gdyby nie inicjatywa, determinacja i profesjonalizm naszego doradcy transakcyjnego – CIC Corporate Finance” – skomentował Lech Sznajder, Prezes Zarządu, ZAP Sznajder Batterien S.A.

CIC Corporate Finance pełnił rolę doradcy transakcyjnego i finansowego dla ZAP Sznajder Batterien przy nabyciu akcji Orła Białego poprzez przejęcie udziałów spółki NEF Battery Holdings.

Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Agata Gawron, CFA, Manager
Grzegorz Borek, Senior Analyst  
CIC Corporate Finance acting as a sole financial and transaction adviser to ZAP Sznajder Batterien S.A. (‘ZAP Sznajder Batterien’) in the process of acquisition of Orzeł Biały’s shares through a buyout of 100% of NEF Battery Holdings – a company domiciled in Luxemburg holding 60.55% shares in Orzeł Biały.

ZAP Sznajder Batterien based in Piastów is the biggest Polish manufacturer of car starter batteries, whose history dates back to 1925. The manufacturer exports batteries to more than 60 countries, including such exotic countries as New Caledonia, Singapore, South Africa and Australia. The ZAP Sznajder capital group includes also Jenox S.A. and Agroma Olsztyn.

Orzeł Biały is a market leader in refined lead and recycling of lead batteries based in Piekary Śląskie. The company supplies its products – refined lead and its alloys to the biggest companies producing car batteries for the automotive industry both in Poland and abroad. Orzeł Biały has been listed on the Warsaw Stock Exchange since 2007 and registered on the London Metal Exchange in 2010 the Orzeł Biały S.A. lead brand under the name EAGLE 9997, which provides the possibility to trade lead directly on the LME exchange. In 2011-2014, the largest investment program in the history of the Company was implemented, under which, with the help of national and EU funds, a modern Research and Development Center and a technologically advanced battery scrap processing line were built.


Thanks to the acquisitions in ZAP plants, work is underway on a new electrode material, which will be distinguished by its excellent current conductivity properties. It will be a revolution on a global scale. The company’s plan assumes that the final product will be ready for its 100th anniversary in 2025.

ZAP Sznajder Batterien and its subsidiaries attach great importance to issues related to production ecology. Chimneys from the plants in Piastów have three filtration systems and expansion chambers. There are few factories in Europe that are so well secured.

The group’s revenues in 2018 exceeded PLN 350 million.

“The acquisition of the largest lead processor in Poland and the leading one in Europe is undoubtedly a milestone in our capital group’s development. It would not have been possible without the initiative, determination and professionalism of our transaction adviser – CIC Corporate Finance” – commented Lech Sznajder, the CEO of ZAP Sznajder Batterien S.A.

CIC Corporate Finance acted as a transaction and financial adviser to ZAP Sznajder Batterien S.A. in the process of acquisition of Orzeł Biały’s shares through a buyout of NEF Battery Holdings.

Transaction Team at CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Agata Gawron, CFA, Manager
Grzegorz Borek, Senior Analyst