CIC Corporate Finance doradzał udziałowcom Domu Whisky przy transakcji pozyskania inwestora strategicznego – United Beverages S.A.

2023_09_dom_whisky
CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca finansowy oraz transakcyjny udziałowców Domu Whisky – europejskiego lidera w sprzedaży online alkoholi premium, pozyskał dla swojego klienta inwestora strategicznego – United Beverages S.A., producenta, importera oraz dystrybutora alkoholi w Polsce.

Dom Whisky to wiodący w Europie sklep online oferujący alkohole premium, posiadający w swojej ofercie ponad 10 tys. produktów, w tym z segmentu „Old & Rare”. Oprócz sklepu online, Dom Whisky prowadzi sieć sklepów stacjonarnych z alkoholami premium i ultra-premium oraz sieć barów pod marką Coctail Bar Max.

W ciągu ostatnich trzech lat Dom Whisky kontynuował dynamiczny rozwój, zwiększając skalę działalności ponad trzykrotnie, głównie na skutek dynamicznego rozwoju kanału online. W 2022 r. spółki z grupy Domu Whisky osiągnęły łączny przychód w wysokości 170 mln PLN oraz zysk operacyjny w wysokości blisko 20 mln PLN.

CIC Corporate Finance pełniło rolę doradcy transakcyjnego i finansowego dla udziałowców Domu Whisky w procesie pozyskania inwestora. Cały proces obejmował kompleksową ocenę kilku scenariuszy dalszego rozwoju Domu Whisky oraz wdrożenie najlepszego z nich, tj. pozyskanie inwestora branżowego, który wzmocni dalszy dynamiczny rozwój Grupy.

Doradcami Domu Whisky byli:
  • CIC Corporate Finance (doradca transakcyjny i finansowy)
  • Kancelaria MFW Fiałek (doradca prawny)
Doradcami United Beverages byli:
  • Vienna Capital Partners (doradca transakcyjny)
  • Kancelaria MJH (doradca prawny)


Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Eliot Bors, Analityk  
CIC Corporate Finance, acting as the exclusive financial and transaction adviser to the shareholders of Dom Whisky successfully attracted strategic partner – United Beverages S.A., a producer, importer and distributor of alcohols in Poland.


Dom Whisky is Europe’s leading online premium spirits platform offering more than 10 000 products, including “Old & Rare” spirits. In addition to its online store, Dom Whisky operates a chain of stationary stores selling premium and ultra-premium spirits as well as a chain of bars under the Coctail Bar Max brand.

Over the last three years, Dom Whisky has continued its dynamic growth, increasing the scale of its business more than threefold, resulting mainly from the rapid development of its online channel. In 2022, the Dom Whisky Group’s companies recorded total revenues of PLN 170 million and operating profit of nearly PLN 20 million.

CIC Corporate Finance acted as the sole financial and transaction adviser to Dom Whisky’s shareholders in the process of acquiring an investor. The entire process included a comprehensive evaluation of several growth scenarios and the implementation of the best one, i.e. the acquisition of a strategic investor to strengthen the Group’s further dynamic development.

Dom Whisky’s advisers were:
  • CIC Corporate Finance (financial and transaction adviser)
  • MFW Fiałek law firm (legal adviser)
United Beverages’ advisers were:
  • Vienna Capital Partners (transaction adviser)
  • MJH law firm (legal adviser)


Transaction Team at CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Eliot Bors, Analyst