CIC Corporate Finance doradzało przy transakcji przejęcia 100% udziałów Nestor Medical przez Polmed S.A.

newsletter_2022_02_polmed_nestor_header
CIC Corporate Finance działało jako wyłączny doradca transakcyjny Polmed S.A., doprowadzając do nabycia 100% udziałów w Nestor Medical – sieci placówek diagnostyki obrazowej w centralnej Polsce.

Nestor Medical jest specjalistyczną siecią placówek diagnostyki obrazowej zlokalizowanych w centralnej Polsce. Spółka udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz badań i specjalistycznych porad lekarskich. Spółka zatrudnia doświadczony zespół wysoko wykwalifikowanych i konsekwentnie podnoszących kwalifikacje zawodowe lekarzy, specjalistów radiologów, techników elektroradiologii i pielęgniarek, którzy służą swoją wiedzą i doświadczeniem wszystkim pacjentom zgłaszającym się na badania.

Polmed S.A. działa na polskim rynku usług medycznych od 1999 roku. Spółka konsekwentnie realizuje strategię budowy ogólnopolskiej sieci medycznej opartej na własnych Centrach Medycznych i placówkach Partnerów Medycznych działających w oparciu o zintegrowaną platformę Polmed. W 2021 roku Polmed S.A. poprzez dokonane akwizycje wszedł na nowe rynki medyczne z obszaru diagnostyki obrazowej oraz rehabilitacji szpitalnej. Obecny model biznesowy skupia się na zwiększaniu aktywności biznesu w tych trzech kluczowych dla opieki zdrowotnej obszarach: opiece ambulatoryjnej, diagnostyce obrazowej oraz rehabilitacji szpitalnej.

„Nabycie Nestor Medical jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Polmed i wzmacnianiu naszej pozycji w segmencie diagnostyki obrazowej. Po raz kolejny nieocenione było wsparcie Rafała Błędowskiego i całego zespołu CIC Corporate Finance, których wiedza oraz profesjonalizm pozwoliły skutecznie przeprowadzić całą transakcję.”mówi Romuald Magdoń, wiceprezes Polmed S.A.

CIC Corporate Finance pełniło rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego Polmed S.A. w procesie nabycia 100% udziałów w Nestor Medical, które pozwoli Inwestorowi na dalszy rozwój i umacnianie swojej pozycji w segmencie diagnostyki obrazowej w Polsce.

Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Przemysław Ciaś, Starszy Analityk  
CIC Corporate Finance acting as an exclusive transaction adviser to Polmed S.A., led to the acquisition of 100% shares of Nestor Medical, a network of diagnostic imaging facilities in central Poland.

Nestor Medical is a network of diagnostic imaging facilities located in central Poland. The company provides health services in the field of computed tomography, magnetic resonance imaging, as well as examinations and specialized medical advice. The company employs an experienced and highly qualified specialists, radiologists, electroradiology technicians and nurses, who consistently improve their professional qualifications and provide their knowledge and experience to all patients.


Polmed S.A. has been operating on the Polish medical services market since 1999. The company has consistently pursued a strategy of building a nationwide medical network based on its own Medical Centers and Medical Partner facilities operating on the basis of the integrated Polmed platform. Through acquisitions in 2021, Polmed S.A. entered new medical segments: diagnostic imaging and hospital rehabilitation. The current business model focuses on increasing business activity in these three key healthcare areas: outpatient care, diagnostic imaging and hospital rehabilitation.


„The acquisition of Nestor Medical is another step in implementing Polmed’s strategy and strengthening our position in the diagnostic imaging segment. Once again, the support of Rafał Błędowski and the entire CIC Corporate Finance team, whose knowledge and professionalism made it possible to successfully complete the entire transaction, was invaluable.”, says Romuald Magdoń, vice president of Polmed S.A.

CIC Corporate Finance acted as a sole transaction adviser to Polmed S.A. in the acquisition of 100% of Nestor Medical, which will allow the Investor to further develop and strengthen its position in the diagnostic imaging segment in Poland.

Transaction Team at CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Przemysław Ciaś, Senior Analyst