CIC Corporate Finance doradzało przy transakcji przejęcia 80% udziałów Nordmedic przez Polmed S.A.

12_2023_Polmed-Nordmedic
CIC Corporate Finance, działając jako wyłączny doradca transakcyjny i finansowy Polmed S.A., doprowadził do nabycia 80% udziałów w Nordmedic.

Polmed S.A. jest wiodącym polskim dostawcą usług medycznych, działającym na rynku prywatnej opieki medycznej od ponad 24 lat. Operator oferuje świadczenia medyczne zarówno poprzez własne centra medyczne, jak i poprzez sieć partnerów medycznych w oparciu o zintegrowaną platformę Polmed. W 2023 roku Polmed osiągnie 340 mln złotych przychodów.

Nordmedic to lider w rehabilitacji domowej w Polsce. Spółka prowadzi jednocześnie jedno z najnowocześniejszych centrów rehabilitacji w Polsce. Poprzez stale rosnącą bazę pacjentów, Nordmedic dynamicznie się rozwija, celem osiągnięcia pozycji gracza nr 1 w Polsce.

W 2021 roku Polmed rozpoczął działalność w segmencie rehabilitacji poprzez przejęcie szpitala Jantar, jednego z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich szpitali rehabilitacyjnych. Przejęcie Nordmedic jest kluczowym krokiem w realizacji długoterminowej strategii Grupy, rozwijającym segment rehabilitacji domowej.

CIC Corporate Finance pełniło rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego i finansowego Spółki i jej Zarządu w procesie analizy celów akwizycyjnych, negocjacji warunków transakcji oraz zarządzania procesem przejęcia.


Doradcami Polmed S.A. byli:
  • CIC Corporate Finance (doradca transakcyjny i finansowy)
  • Kancelaria MJH (doradca prawny)
Doradcami Nordmedic byli:
  • Vienna Capital Partners (doradca transakcyjny)
  • Kancelaria PwC (doradca prawny)


Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Szymon Kędra, Associate
Mariusz Uryszek, Analityk  
CIC Corporate Finance, acting as the sole transaction and financial adviser to Polmed S.A., led to the acquisition of 80% shares of Nordmedic.

Polmed is a leading Polish provider of medical services operating in the private medical care market for over 24 years. The operator offers medical services both through its own medical centers and through a network of medical partners based on the integrated Polmed platform. In 2023, Polmed will generate revenues of PLN 340 million.

Nordmedic is a leader in home-based rehabilitation in Poland, running also one of the most advanced rehabilitation centers in Poland. Thanks to the constantly growing patient base, Nordmedic is developing dynamically to achieve the position of No. 1 player in Poland.

In 2021, Polmed entered the rehabilitation segment through the acquisition of Jantar rehabilitation hospital, one of the best and most renowned Polish rehabilitation hospitals. The acquisition of Nordmedic is a key step in the realization of the Group’s long-term strategy, developing a home-based rehabilitation segment.

CIC Corporate Finance acted as the sole transaction and financial adviser of the Company and its Management Board in the process of analysis of acquisition targets, negotiating the transaction terms and the management of the acquisition process.

Polmed S.A.’s advisers were:
  • CIC Corporate Finance (financial and transaction adviser)
  • MJH Legal (legal adviser)
Nordmedic’s advisers were:
  • Vienna Capital Partners (transaction adviser)
  • PwC Legal (legal adviser)


Transaction Team at CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Szymon Kędra, Associate
Mariusz Uryszek, Analyst