CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca Asprod Sp. z o.o. doprowadził do pozyskania nowego inwestora – Biuro Inwestycji Kapitałowych BNP Paribas Bank Polska S.A.

head_10_2019_asprod
CIC Corporate Finance działając jako doradca Asprod Sp. z o.o. z sukcesem doprowadził do pozyskania nowego inwestora – Biuro Inwestycji Kapitałowych Banku BNP Paribas, zapewniając tym samym dla Spółki kapitał na rozwój.

Asprod jest wiodącą piekarnią pieczywa świeżego z własną siecią sprzedaży zlokalizowaną w zachodniej Polsce. Marka Asprod jest obecna na polskim rynku od 1991 roku. Od tego czasu firma rozwinęła silną wyspecjalizowaną markę piekarniczą z własną siecią detaliczną obejmującą ponad 60 sklepów. Ciągły rozwój oferty produktowej pozwolił Spółce stać się jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych graczy w sektorze piekarniczym w województwie zachodniopomorskim.

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest wiodącym bankiem w Europie z międzynarodowym zasięgiem. Grupa jest obecna w 74 krajach i zatrudnia ponad 190 tys. pracowników, z czego ponad 146 tys. w Europie. Od ponad pół dekady działa biuro inwestycji kapitałowych, które funkcjonuje jak mały fundusz private equity – Bank za jego pośrednictwem inwestuje w małe i średnie polskie spółki – do tej pory zainwestował w 12 spółek, w kilku przypadkach uczestnicząc w więcej niż jednej rundzie finansowania.

CIC Corporate Finance pełniło rolę doradcy transakcyjnego i finansowego w procesie przeglądu i realizacji najlepszej opcji strategicznej. Cały proces obejmował kompleksową ocenę i realizację optymalnego scenariusza dalszego rozwoju Spółki. W rezultacie zespół CIC Corporate Finance doprowadził do transakcji o wartości 65 mln PLN, obejmującej podwyższenie kapitału i finansowanie dłużne, dzięki czemu Asprod mógł sfinansować nowy zakład produkcyjny i zapewnić sobie dalszy rozwój sieci detalicznej.

Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Zbigniew Wójcik, Partner
Agata Gawron, CFA, Manager
CIC Corporate Finance acting as the adviser to Asprod Sp. z o.o. led to the acquisition of a new investor – Capital Development arm of the BNP Paribas Bank Polska S.A., thus providing capital for development for the Company.


Asprod brand has been present on the Polish market from 1991, since then the Company developed a strong fresh bakery brand with its own retail network of over 60 stores. Continuous development of the product range and service provided enabled Asprod to become one of the largest and most recognised producers in the bakery sector in Zachodniopomorskie Voivodeship.BNP Paribas Bank Polska S.A. is one of the leading banks in Europe with international reach. The group is present in 74 countries and employs over 190,000 employees, of which over 146,000 in Europe. Capital Development Bureau has been operating for over half a decade, functioning as a small private equity fund – the Bank uses it to invest in small and medium-sized Polish companies – so far it has invested in 12 companies, in several cases participating in more than one financing round.

CIC Corporate Finance acted as transaction and financial adviser in the process of reviewing and execution of the best strategic option for Asprod. The whole process comprised of comprehensive assessment and execution of optimal scenario for further development of the Company. As a result CIC Corporate Finance led to a transaction of PLN 65 million comprising of capital increase and debt financing thus allowing Asprod to finance new production plant and further development of its retail network.

Transaction Team at CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Zbigniew Wójcik, Partner
Agata Gawron, CFA, Manager