CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca Holistic Clinic doprowadziło do pozyskania nowego inwestora – Kornblume Sp. z o.o.

news02_2018_holistic
CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca Holistic Clinic doprowadziło do pozyskania nowego inwestora – Kornblume Sp. z o.o. zapewniając tym samym dla Spółki kapitał na rozwój.

Klinika Holistic Clinic jest wiodącym liderem w branży medycyny estetycznej i laseroterapii w Polsce, oferującym innowacyjną i unikalną koncepcję usług. Klinika została złożona w 2014 roku przez dr n. med. Krzysztofa Gojdzia, który w dalszym ciągu pozostaje znaczącym akcjonariuszem spółki oraz członkiem rady nadzorczej. Dr n. med. Krzysztof Gojdź ponadto nadal będzie świadczył usługi na rzecz swoich klientów i pracował nad projektami ekspansji grupy.

Dr Gojdź komentuje: “Z radością informuję, że znaleźliśmy najlepszego partnera z możliwych, który będzie wspierał rozwój naszych klinik, zachowując przy tym dotychczasową, dobrze prosperującą strukturę organizacji, stawiającą klientów i usługi oferowane przez klinikę Holistic Clinic w centrum naszych działań. Bardzo cieszę się na myśl o kontynuowaniu mojej misji jako lekarza służącego pacjentom oraz z niecierpliwością czekam, aby służyć wsparciem przy planowanej strategii ekspansji.”

Oskar Litwin, Prezes Zarządu Holistic Clinic, oświadczył: ”Jestem bardzo podekscytowany nowymi możliwościami związanymi z rozwojem firmy. Nowy inwestor umożliwi klinice Holistic Clinic przyspieszenie procesu ekspansji. Liczymy na otwarcie nowych klinik, zarówno w Polsce jak i za granicą, w oparciu o dostępne zasoby. Przy wykorzystaniu naszej innowacyjnej koncepcji oraz know-how otworzą się nowe możliwości dla obecnych i nowych klientów w kraju i za granicą”.

Rzecznik grupy inwestorskiej skomentował: ”W Holistic Clinic zainwestowaliśmy w niekwestionowanego lidera medycyny estetycznej w Polsce. Poza silnie rozwijającym się rynkiem w Polsce, dostrzegamy także duże możliwości rozwoju w pozostałej części Europy. Naszą intencją jest wsparcie planów ekspansji grupy poprzez zainwestowanie dodatkowych funduszy w celu wzmocnienia pozycji firmy na ciągle rozdrobnionym rynku”.

CIC Corporate Finance pełnił rolę doradcy finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora dla Holistic Clinic obejmującym wyselekcjonowanie inwestorów, strukturyzację transakcji oraz jej przeprowadzenie.

Zespół transakcyjny CIC Corporate Finance

Hanna Orłowska, CFA, Partner
Agata Gawron, Senior Associate  
CIC Corporate Finance acting as the sole advisor to Holistic Clinic led to the acquisition of a new investor – Kornblume Sp. z o.o. thus providing capital for development for the Company.

Holistic Clinic holds the position of the leader on the Polish aesthetic medicine market, offering unique and innovative concept of services. The clinic was found back in 2014 by Krzysztof Gojdź (PhD), who remains significant shareholder and board member in the Company. Krzysztof Gojdź will continue to serve his clients and work on further expansion of the group.


Dr Gojdź comments: „I am glad to inform that we have found the best possible Partner to work with, who will continue to develop our network of clinics. At the same time well functioning organisation structure is to be maintained, what lets us focus our attention on the clients and keep high quality of services offered. I am delighted that I will continue to serve the patients, and I am looking forward to supporting the Company in its expansion strategy.”


Oskar Litwin (CEO) stated: „I am truly excited with the new possibilities of our firm’s development. The new investor is to expedite the process of expansion. Thanks to resources being available, we have a plan to set up several new locations, also internationally. The compilation of our innovative concept and know-how will create new opportunities for both current and new customers.”The new investor’s spokesman commented: „We have invested in undisputably most sophisticated player on the Polish aesthetic medicine market. Apart from the galloping sector in Poland, we also notice promising possibilities of development in the rest of Europe. Our intention is to support the group’s expansion plans by providing additional funds to strengthen its position on the relatively still fragmented market.”

CIC Corporate Finance acted as a financial and transaction advisor in the process of acquiring the investor for Holistic Clinic, including selecting investors, structuring transactions and conducting it.


CIC team responsible for the transaction

Hanna Orłowska, CFA, Partner
Agata Gawron, Senior Associate