CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca Nettle S.A. doprowadziło do pozyskania renomowanego inwestora – fundusze zarządzane przez Mezzanine Management

news02_2018_nettle
CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca finansowy i transakcyjny Nettle S.A. („Nettle”, „Spółka”), doprowadził do pozyskania renomowanego inwestora finansowego – fundusze zarządzane przez Mezzanine Management. Transakcja o wartości ponad 100 milionów PLN została przeprowadzona w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wieloletniej pożyczki typu mezzanine.

Nettle świadczy usługi w obszarach obsługi sprzedaży bezpośredniej (DTP) dla wiodących, globalnych firm farmaceutycznych, zarządzania należnościami firm farmaceutycznych oraz finansowania inwestycji medycznych.

Nettle obsłużyła dostawy leków do 15 tysięcy aptek oraz ponad 1.040 szpitali i przychodni o wartości blisko PLN 1 mld. Dodatkowo Spółka zarządzała dotychczas również należnościami własnymi oraz globalnych firm farmaceutycznych o wartości ponad PLN 5,6 mld.

DTP to nowatorskie, zintegrowane rozwiązanie w obszarze dystrybucji leków, na które składa się szereg procesów z zakresu sprzedaży, magazynowania i transportu we właściwych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo warunkach, jak również obsługa procesów księgowo-finansowych, archiwizacja i dystrybucja dokumentów związanych ze sprzedażą oraz finansowanie transakcji handlowych.

Mezzanine Management jest wyłącznym doradcą rodziny funduszy Accession Mezzanine Capital – pioniera na rynku finansowania mezzanine w Europie Środkowej. Przez ostatnie 17 lat Grupa z powodzeniem zainwestowała ponad EUR 700 mln w cztery fundusze, pomagając ponad 50 firmom rozwijać się w sposób organiczny jak i poprzez przejęcia.

„Pozyskanie tak doświadczonego inwestora jakim jest Mezzanine Management jako partnera finansowego pozwoli Nettle na przyspieszenie rozwoju w obszarze świadczonych przez spółkę usług dla producentów leków oraz wzmocni jej kapitały w części zapewnienia finansowania firmom farmaceutycznym sprzedającym bezpośrednio do aptek i szpitali. Ta skomplikowana transakcja nie mogłaby się odbyć gdyby nie unikalne doświadczenie oraz wielkie zaangażowanie naszego doradcy, CIC Corporate Finance” – podkreślił Paweł Szewczyk, Prezes Zarządu Nettle.

„Jako Ortie jesteśmy bardzo zadowoleni z pozyskania tak renomowanego partnera jak Grupa funduszy, której doradza Mezzanine Management, to nie tylko pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój Nettle ale fundusz dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w branżach usług finansowych oraz medycznej znacząco wesprze nas w budowaniu wartości Nettle. Kluczowy jest też dla nas, jako właściciela Nettle, fakt utrzymania pełnej kontroli nad spółką po transakcji” – powiedział Krzysztof Wojtas, prezes Zarządu Ortie Capital Investment.

„Nettle przekonało nas do siebie innowacyjnością swojego modelu biznesowego, bardzo dynamicznym tempem rozwoju oraz ogromnymi perspektywami wzrostu zarówno w Polsce jak i na rynkach zachodnioeuropejskich. Jesteśmy przekonani, że doświadczony i profesjonalny zespół zarządzający Nettle w pełni wykorzysta perspektywy dalszego rozwoju spółki” – podkreśla Przemysław Głębocki, Dyrektor Zarządzający Mezzanine Management.

CIC Corporate Finance pełnił rolę wyłącznego doradcy przy procesie analizy i realizacji najlepszej opcji strategicznej dla Nettle, pozwalającej spółce na utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju. Cały proces składał się z kompleksowej ewaluacji, a następnie wyboru i realizacji najlepszego dla Spółki scenariusza na potrzeby dalszego rozwoju. W rezultacie tego procesu CIC doprowadziło do transakcji pozyskania dla Spółki inwestora finansowego. Dla akcjonariuszy Nettle transakcja jest szansą na skokowy wzrost wartości firmy.


Zespół CIC odpowiedzialny za transakcję

Rafał Błędowski, Partner
Agata Gawron, Senior Associate  
CIC Corporate Finance acting as sole financial and transaction advisor to Nettle S.A. (”Nettle”, ”Company”), led to the acquisition of a reputable financial investor – funds managed by Mezzanine Management. The transaction worth over PLN 100 million was carried out through the increase of the Company’s share capital and a long-term mezzanine loan.


Nettle provides services in the areas of direct sales to pharmacies (DTP) for leading global pharmaceutical companies, claims management for pharmaceutical companies and financing of medical investments.

Nettle served the delivery of medicines to 15,000 pharmacies and over 1,040 hospitals and clinics worth nearly PLN 1 bn. In addition, the Company has also managed its own and global pharmaceutical companies receivables worth over PLN 5.6 billion.

DTP is an innovative, integrated solution in the area of drug distribution which consists of a number of processes in the field of sales, storage and transport in appropriate, guaranteeing full safety conditions, as well as handling financial settlements, archiving and distribution of documents related to sales.Mezzanine Management is an exclusive adviser to the Accession Mezzanine Capital group of funds – a pioneer in the mezzanine financing market in Central Europe. Over the past 17 years, the Group has successfully invested over EUR 700 million in four funds, helping over 50 companies develop organically and through acquisitions.

”Gaining such an experienced investor as Mezzanine Management as a financial partner will allow Nettle to accelerate its development in the area of services provided by the company to drug manufacturers and strengthen its equity position to provide financing to pharmaceutical companies selling directly to pharmacies and hospitals. This complicated transaction could not take place if it was not for the unique experience and great commitment of our advisor, CIC Corporate Finance ”- emphasized Paweł Szewczyk, President of the Nettle Management Board.

”As Ortie, we are very pleased to acquire such a renowned partner as group of funds advised by Mezzanine Management, which will not only allow for further dynamic development of Nettle but thanks to many years of experience in the financial and medical services industry will significantly support us in building the Nettle value. It is also crucial for us, as the owner of Nettle, to maintain full control over the company after the transaction” – said Krzysztof Wojtas, President of the Management Board of Ortie Capital Investment.

”Nettle convinced us with the innovative business model, very dynamic development pace and huge growth prospects both in Poland and on Western European markets. We are convinced that the experienced and professional management team will take full advantage of the prospects for further development of the Company”- emphasizes Przemysław Głębocki, Managing Director at Mezzanine Management.


CIC Corporate Finance acted as an exclusive advisor in the process of analyzing and implementing the best strategic option for Nettle, allowing the company to maintain a dynamic growth pace. The whole process consisted of a comprehensive evaluation, and then selection and implementation of the best scenario aimed at securing company’s further development. As a result of this process, CIC led to the acquisition of a financial investor for the Company. For Nettle shareholders, the transaction is a chance for a surge in the company’s value in medium term.

Transaction team CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Agata Gawron, Senior Associate