CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca Polmed S.A. doprowadził do przejęcia 100% udziałów Grupy Starmedica.

newsletter_21_20_02_polmed_starmedica_header
CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca Polmed S.A. przy analizie, wyborze i realizacji opcji strategicznych dla Spółki oraz pozyskania finansowania dłużnego dla celów realizacji transakcji, doprowadził do nabycia 100% udziałów w dwóch Spółkach z Grupy Starmedica (Starmedica Sp. z o.o., Starmedica Diagnostics Sp. z o.o.) – wiodącej sieci placówek diagnostyki obrazowej w Polsce. Transakcja została sfinalizowana ze środków własnych Polmed oraz z finansowania dłużnego udzielonego przez mBank.

Polmed S.A. to wiodący polski dostawca usług medycznych działający na rynku prywatnej opieki medycznej od ponad 21 lat. Operator oferuje świadczenia medyczne zarówno poprzez własne centra medyczne jak i poprzez sieć partnerów medycznych w oparciu o zintegrowaną platformę Polmed. Spółka dysponuje 22 własnymi centrami medycznymi oraz współpracuje z 3 000 partnerów. W listopadzie 2018 przy wsparciu CIC Corporate Finance doszło do wykupu menedżerskiego Polmed w drodze wezwania publicznego. W 2020 roku Polmed wypracował 140 mln zł przychodu oraz 24 mln zł EBITDA.

Starmedica jest polską siecią placówek diagnostyki obrazowej. Sieć posiada obecnie 8 punktów diagnostycznych na terenie kraju i oferuje świadczenia takie jak rezonans magnetyczny (MRI), tomografia komputerowa (TK), pozytronowa tomografia emisyjna (PET/CT), rentgen (RTG), ultrasonografia (USG) czy mammografia (MMG). Przychody Starmedica są generowane głównie z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

„Starmedica ma być dla nas platformą do konsolidowania kolejnych firm z tego segmentu rynku. Prowadzimy kolejne rozmowy, choć nie są one jeszcze na bardzo zaawansowanym etapie. W diagnostyce kluczowe jest posiadanie kontraktu z NFZ, dlatego budowanie biznesu od zera, wymagające wysokich nakładów na sprzęt, przy obecnym poziomie nasycenia rynku nie jest dobrą strategią. Można się tu natomiast szybko rozwinąć dzięki przejęciom – czy to sieci z kilkoma punktami, czy pojedynczych placówek” – mówi Romuald Magdoń, wiceprezes Polmedu.

„Przejęcie Starmedica to tylko pierwszy krok większego planu. Nasza sytuacja finansowa pozwala na realizację kolejnych transakcji. Tylko w tym roku Polmed zamierza wydać na przejęcia co najmniej 150 mln zł. Inwestycje będą finansowane ze środków własnych oraz kredytów bankowych i podporządkowanych. Chodzi nam o specjalistyczne usługi, uzupełniające naszą ofertę, raczej nie będziemy inwestować w kolejne placówki ambulatoryjne czy segment stomatologiczny. W grę wchodzi przejęcie 100 procent udziałów, ale też inwestycja w pakiety mniejszościowe, jeśli właściciele firm chcą zachować nad nimi kontrolę” – zapowiada Radosław Szubert.

CIC Corporate Finance pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego i transakcyjnego Spółki i jej Zarządu w procesie analizy rynkowej celów akwizycyjnych oraz realizacji procesu przejęcia. CIC doprowadziło do pozyskania finansowania dłużnego w mBank w wysokości 144,8 mln zł, przy wsparciu którego została sfinalizowana akwizycja. Doradcą prawnym Polmed była kancelaria MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Wspólnicy.

Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Przemysław Ciaś, Analityk  
CIC Corporate Finance acting as the sole adviser of Polmed S.A. in analyzing, selecting and implementing strategic options for the Company and obtaining debt financing for the purposes of the transaction, led to the acquisition of 100% shares in two companies from the Starmedica Group (Starmedica Sp. z o.o., Starmedica Diagnostics Sp. z o.o.) – a leading network of medical diagnostic centers in Poland. The transaction was finalized with Polmed’s own funds and debt financing provided by mBank.


Polmed S.A. is a leading Polish provider of medical services operating on the private medical care market for over 21 years. The operator offers medical services both through its own medical centers and through the network of medical partners based on the integrated Polmed platform. The company has 22 own medical centers and cooperates with 3,000 partners. In November 2018, with the support of CIC Corporate Finance, a management buyout of Polmed took place through a public tender. In 2020, Polmed generated revenues of PLN 140 million and EBITDA of PLN 24 million.

Starmedica is a Polish network of medical diagnostic centers. The network currently has 8 diagnostic points throughout the country and offers services such as magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT), positron emission tomography (PET / CT), X-ray, ultrasound (USG) and mammography (MMG). Starmedica’s revenues are generated mainly from contracts with the National Health Fund.

“Starmedica is to be the platform for us to further consolidate companies from this market segment. We are conducting further talks, although they are not yet at a very advanced stage. In diagnostics, it is crucial to have a contract with the National Health Fund, therefore building a business from scratch, requiring high expenditure on equipment, at the current level of market saturation, is not a good strategy. However, you can develop quickly here thanks to acquisitions – it might be a chain with several points or individual branches”, says Romuald Magdoń, vice president of Polmed.

“The acquisition of Starmedica is only the first step in the larger plan. Our financial situation allows us to carry out further transactions. This year alone, Polmed intends to spend at least PLN 150 million on acquisitions. Investments will be financed from own funds as well as bank and subordinated loans. We mean specialized services that complement our offer, we are unlikely to invest in new outpatient clinics or the dental segment. It is possible to take over 100 percent shares, but also an investment in minority stakes, if the owners of companies want to keep control over them”, announces Radosław Szubert.


CIC Corporate Finance acted as the sole financial and transaction adviser of the Company and its Management Board in the process of market analysis of acquisition targets and implementation of the acquisition process. CIC obtained debt financing from mBank in the amount of PLN 144.8 million, with the support of which the acquisition was finalized. The legal adviser to Polmed was MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj and Partners law firm.

Transaction Team at CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Przemysław Ciaś, Analyst