CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca Polmed S.A. oraz jego zarządu skutecznie przeprowadził wykup menedżerski akcji Spółki

mailing_08_2018_naglowek
CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca Polmed S.A. („Polmed”, „Spółka”) przy analizie, wyborze i realizacji opcji strategicznych dla Spółki oraz pozyskania finansowania dłużnego dla celów realizacji transakcji, doprowadził do skutecznego wykupu menedżerskiego akcji Polmed S.A. w drodze wezwania publicznego. Wezwanie na skup 100% akcji Spółki ogłoszone zostało łącznie przez Polmed S.A., Polmed Medical Limited – głównego akcjonariusza Spółki oraz jej zarząd – panów Radosława Szuberta oraz Romualda Magdonia. Podmiotem nabywającym akcje objęte wezwaniem był Polmed S.A. Transakcja, w wyniku której wzywający posiadać będą łącznie 97,3 proc. akcji spółki i 97,8 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu została przeprowadzona w drodze wezwania publicznego na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Polmed S.A. to wiodący podmiot działający na rynku prywatnej opieki medycznej. Spółka poprzez sieć placówek własnych oraz ponad 2500 renomowanych Partnerów Medycznych świadczy usługi ambulatoryjnej opieki medycznej w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej dla osób prywatnych, firm i instytucji na terenie całej Polski. W ostatnich 12 miesiącach kończących się w czerwcu 2018 roku przychody Polmed wzrosły o 18,8% do poziomu PLN 118,8 mln, a EBITDA osiągnęła historycznie najwyższy poziom PLN 14,5 mln co stanowiło wzrost o 108.4% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

„Przejęcie stanowi dla nas ważny krok na drodze do umocnienia pozycji Polmedu na rynku. Widzimy obecnie wiele możliwości konsolidacyjnych w sektorze, a status spółki prywatnej poprzez uproszczenie procedur informacyjnych oraz dłuższy akceptowalny horyzont inwestycyjny znacznie ułatwi nam plany akwizycji i przyspieszenie rozwoju Spółki. Prywatna opieka medyczna to obecnie najbardziej popularny benefit pozapłacowy w Polsce. Wierzymy, że ten trend się utrzyma w kolejnych latach, co pozwoli nam na wzrost wartości firmy w długim terminie. Dzięki CIC Corporate Finance byliśmy w stanie szybko zabezpieczyć finansowanie i z sukcesem skupić akcje z rynku”- skomentował Radosław Szubert, Prezes Zarządu Polmed S.A.

CIC Corporate Finance pełnił rolę wyłącznego doradcy Spółki i jej Zarządu w procesie analizy i realizacji najlepszej opcji strategicznej dla Polmed. Cały proces składał się z kompleksowej ewaluacji kilku opcji strategicznych, a następnie wyboru i realizacji najlepszego dla Spółki scenariusza dalszego rozwoju. W rezultacie tego procesu CIC doprowadziło do pozyskania finansowania dłużnego oraz przeprowadzenia, wraz z domem maklerskim Trigon, transakcji skupu akcji własnych Spółki. Doradcą prawnym Spółki była kancelaria Deloitte Legal. Dla akcjonariuszy Polmed transakcja okazała się znakomitą okazją do sprzedaży akcji Polmed po najwyższej od blisko dwóch lat cenie.

Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Michał Szkiłądź, Analityk  
CIC Corporate Finance acting as a sole advisor to Polmed S.A. („Polmed”, „Company”) in the process of analysis, selection and implementation of the strategic options, led to management buyout. CIC Corporate Finance advised also on securing the financing for the stocks to be repurchased. The tender offer for 100% shares listed at Warsaw Stock Exchange ( WSE) has been announced by Polmed S.A., Polmed Medical Limited – major shareholder of the Company, and its board – Radosław Szubert and Romuald Magdoń. Polmed S.A. has been the acquirer of all the shares tendered. As a result of this transaction, the offerors will together control 97.3% of Company’s equity translating into 97.8 % voting rights.Polmed S.A. is a leading player on the Polish private healthcare market. The Company through the network of its own centres and about 2,500 partners offers ambulatory care services in terms of both primary and secondary healthcare for the individuals, companies and institutions nationally. The LTM revenues of Polmed rose by 18.8% to the level of PLN 118.8 M whereas EBITDA reached the level of PLN 14.5 M, 108.4% higher as compared to the previous period figures.„The acquisition paves the way to strengthen the market position of Polmed. We currently notice multiple consolidation opportunities within the sector. Simpler information obligations and longer acceptable investment horizon resulting from the status of a non-listed company will allow us to facilitate both our acquisition plans and expedite Company’s development. Private healthcare has become the most popular non-salary benefit in Poland and we strongly believe that this trend will continue allowing for further long-term growth in Company’s value. The cooperation with CIC Corporate Finance enabled us to quickly secure financing and successively buyback shares from the market.” – commented Radosław Szubert, CEO of Polmed S.A.

CIC Corporate Finance acted as an exclusive advisor to the Company and its management in the process of analysis and implementation of best strategic option for Polmed. The process comprised of complex evaluation of several strategic options and the implementation of further development scenario. As a result CIC Corporate Finance led to securing financing and, together with Trigon brokerage house, enabled the shares buyback. Deloitte Legal acted as a legal advisor in this transaction. For the shareholders of Polmed, the transaction was an excellent opportunity to sell the shares at the 2 years highest price.


CIC team responsible for the transaction

Rafał Błędowski, Partner
Michał Szkiłądź, Analyst