CIC Corporate Finance z sukcesem przeprowadził proces sprzedaży Grupy Starmedica do inwestora branżowego

newsletter_21_20_02_starmedica_header
CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca transakcyjny doprowadził do sprzedaży 100% udziałów w dwóch spółkach z Grupy Starmedica (Starmedica Sp. z o.o. i Starmedica Diagnostics Sp. z o.o.) – sieci placówek diagnostyki obrazowej w Polsce do inwestora branżowego – Polmed S.A.

Starmedica jest polską siecią placówek diagnostyki obrazowej obecną na polskim rynku od 2011 roku. Posiada 8 pracowni diagnostycznych oferujących takie świadczenia jak rezonans magnetyczny (MRI), tomografia komputerowa (TK), pozytronowa tomografia emisyjna (PET/CT), rentgen (RTG), ultrasonografia (USG) czy mammografia (MMG). Usługi Starmedica wykonywane są na nowoczesnym sprzęcie pochodzącym od dostawców takich jak Siemens, Toshiba oraz General Electric. Przychody Starmedica opierają się na trzech segmentach: przychody od pacjentów prywatnych, B2B oraz na kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Polmed S.A. to wiodący polski dostawca usług medycznych działający na rynku prywatnej opieki medycznej od ponad 21 lat. Spółka poprzez sieć 22 placówek własnych oraz ponad 3 000 renomowanych Partnerów Medycznych świadczy usługi ambulatoryjnej opieki medycznej w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej dla osób prywatnych, firm i instytucji na terenie całej Polski. W 2020r. Polmed wypracował 140 mln zł przychodu oraz 24 mln zł EBITDA.

„Starmedica ma być dla nas platformą do konsolidowania kolejnych firm z tego segmentu rynku. Prowadzimy kolejne rozmowy, choć nie są one jeszcze na bardzo zaawansowanym etapie.”– mówi Romuald Magdoń, wiceprezes Polmedu.

„Przejęcie Starmedica to tylko pierwszy krok większego planu […]. Chodzi nam o specjalistyczne usługi, uzupełniające naszą ofertę, raczej nie będziemy inwestować w kolejne placówki ambulatoryjne czy segment stomatologiczny.” – zapowiada Radosław Szubert Prezes Polmed S.A.

CIC Corporate Finance pełnił rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego udziałowców Grupy Starmedica przy pozyskaniu inwestora strategicznego – Polmed S.A.

Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Hanna Orłowska, CFA, Partner
Grzegorz Borek, Starszy Analityk  
CIC Corporate Finance acting as the sole transaction adviser, led to the sale of 100% of shares in two companies within Starmedica Group (Starmedica Sp. z o.o. and Starmedica Diagnostics Sp. z o.o.) – the leading network of diagnostic imaging facilities in Poland to the strategic investor – Polmed S.A.

Starmedica is a Polish network of diagnostic imaging centers, operating on the Polish market since 2011. Starmedica Group has 8 diagnostic centers and offers services such as magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT), positron emission tomography (PET/CT), X-ray, ultrasonography (USG) and mammography (MMG). Starmedica services are performed on modern equipment from suppliers such as Siemens, Toshiba and General Electric. Starmedica’s revenues are based on three segments: revenues from private patients, B2B and contracts with the National Health Fund.


Polmed S.A. is a leading Polish provider of medical services operating on the private medical care market for over 21 years. The operator offers medical services both through its own medical centers and through a network of medical partners based on the integrated Polmed platform. The company has 22 own medical centers and cooperates with 3,000 partners. In 2020, Polmed generated revenues of PLN 140 million and EBITDA of PLN 24 million.


“Starmedica is to be the platform for us to consolidate other companies from this market segment. We are conducting further talks, although they are not yet at a very advanced stage.” says Romuald Magdoń, vice president of Polmed.


“The acquisition of Starmedica is only the first step in a larger plan […]. We are looking for specialized services that complement our offer, we are unlikely to invest in new outpatient clinics or the dental segment.” announces CEO of Polmed S.A., Radosław Szubert.

CIC Corporate Finance acted as a sole transaction adviser to the shareholders of Starmedica Group in the acquisition of strategic investor – Polmed S.A.


Transaction Team at CIC Corporate Finance

Hanna Orłowska, CFA, Partner
Grzegorz Borek, Senior Analyst