CIC Corporate Finance z sukcesem przeprowadził proces sprzedaży Spółki Gekoplast

news01_2018_gekoplast
CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca transakcyjny i finansowy Gekoplast S.A. („Gekoplast”, „Spółka”) przy analizie, wyborze i realizacji opcji strategicznych dla Spółki, doprowadził do przejęcia Spółki przez włoskiego strategicznego inwestora – Karton SpA. Transakcja przejęcia o wartości ponad 90 milionów PLN została przeprowadzona w drodze wezwania publicznego na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie implikując wycenę Spółki na poziomie blisko 11x EV/EBITDA.

Gekoplast S.A. to wiodący europejski producent polipropylenowych płyt komórkowych i pełnych, a także przetworzonych opakowań pod konkretne zamówienie klienta. Szacunkowy udział Spółki w rynku Europy Środkowej i Wschodniej wynosi około 30%. Gekoplast może się pochwalić długą historią dostaw najwyższej jakości produktów dopasowanych do potrzeb klientów z rynku krajowego oraz przede wszystkim z rynków exportowych skąd pochodzi ponad 60% przychodów Spółki. Gekoplast jest notowany na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i był kontrolowany przez fundusze zarządzane przez Capital Partners S.A.

Karton SpA to lider europejskiego rynku produkcji plastikowych płyt pełnych i komórkowych specjalizujący się w opakowaniach wielokrotnego użytku.

„Przejęcie Gekoplastu to ważny etap dla wzrostu i rozwoju naszej grupy. Gekoplast ma kluczową pozycję rynkową która wzmocni naszą jako lidera w Europie Środkowej i Wschodniej, a także istotnie zwiększy nasze moce produkcyjne. Jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem Gekoplast w obecnej lokalizacji. Przejęcie Gekoplastu wraz z naszymi ostatnimi inwestycjami we włoskich fabrykach jest częścią naszej strategii zaspokajania rosnącego popytu na opakowania wielokrotnego użytku w Europie. Wraz z Gekoplast, Karton chce osiągnąć w 2018 roku przychód na poziomie 100 milionów EUR” powiedziało kierownictwo Karton SpA.

„Dzięki CIC Corporate Finance byliśmy w stanie z sukcesem pozyskać najlepszego długoterminowego inwestora dla Gekoplast. Karton SpA zamierza wspierać dalszy rozwój Spółki, a także istotnie wzmocni nas technologicznie. Widzimy razem wiele wyjątkowych synergii i możliwości zbudowania dodatkowej wartości wynikającej z tej transakcji”- skomentował Piotr Górowski, Prezes Zarządu Gekoplast S.A.

CIC Corporate Finance pełnił rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego i finansowego przy procesie analizy i realizacji najlepszej opcji strategicznej dla Gekoplast. Cały proces składał się z kompleksowej ewaluacji, a następnie wyboru i realizacji najlepszego dla Spółki scenariusza na potrzeby dalszego rozwoju. W rezultacie tego procesu CIC doprowadziło do transakcji przejęcie Spółki przez inwestora strategicznego. Dla akcjonariuszy Gekoplast transakcja okazała się znakomitą okazją do sprzedaży akcji po historycznie wysokiej cenie.

Zespół transakcyjny CIC Corporate Finance

Adam Jarmicki, Dyrektor Zarządzający
Agata Gawron, Senior Associate  
CIC Corporate Finance which has been engaged by Gekoplast S.A. (“Company”) to advise on strategic options for the Company led to a successful acquisition of the Company by an Italian strategic investor – Karton SpA. The transaction worth in excess of 90 million PLN has been concluded via a public tender offer on Warsaw Stock Exchange and implied valuation of the Company at the level of nearly 11x EV/EBITDA.


Gekoplast S.A is a leading European manufacturer of polypropylene cellular and solid boards and value-added packaging products tailored to customer needs with estimated 30% market share in Central and Eastern Europe. Gekoplast has a long-standing track record of delivering high-quality customized products to domestic and most of all export clients which account for over 60% of turnover. The Company has been listed on the Warsaw Stock Exchange and controlled by investment funds managed by Capital Partner S.A.Karton SpA is a leading European manufacturer of polypropylene fluted and solid sheets, specialized in „reusable packaging”.

„Gekoplast’s acquisition is an important milestone for the growth and expansion of our group. Gekoplast has a strategic position for us to strengthen our leadership in Central European markets as well as to boost production capacity. We are committed to further expand Gekoplast in its current location. This acquisition together with recent investments in the Italian plants is part of our strategy to satisfy the growing demand for reusable packaging in Europe. With the acquisition of Gekoplast, Karton targets to reach a 100 million euros turnover in 2018.” says Karton SpA’s Management.


“Thanks to CIC Corporate Finance, we were able to successfully secure the best long term investor for Gekoplast. Karton SpA plans to support further growth of the Company and will significantly upgrade our technological know-how. Both companies see many unique synergies and value creation potential resulting from this transaction.” commented Piotr Górowski, CEO of Gekoplast.


CIC Corporate Finance acted as exclusive transaction and financial adviser in the process of reviewing and execution of best strategic option for Gekoplast. The whole process comprised of comprehensive assessment and execution of optimal scenario for further development of the Company. As a result CIC led to a transaction of buyout by a strategic investor. For the shareholders of Gekoplast this transaction turned to be a great opportunity to sell shares at a historically high price.


Transaction team CIC Corporate Finance

Adam Jarmicki, Managing Director
Agata Gawron, Senior Associate