„Nie ma drogo kupionych spółek…” wypowiedź Rafała Błędowskiego – Partnera CIC Corporate Finance podczas VII edycji Investment Forum & Private Equity Awards Gala 2016

news06_2016_wypowiedz
Nie ma drogo kupionych spółek…
…są tylko inwestycje bez wizji i pomysłu. Często słyszymy, że ktoś „przepłacił” za spółkę a ktoś inny kupił ją „tanio”: Ale rzadko twórcom tego typu opinii starcza systematyczności i wytrwałości, żeby po czasie ocenić, jaki dana transakcja przyniosła efekt inwestorowi.


Oczywiście każdy inwestor, w tym inwestor typu private equity, chciałby nabyć spółkę po stosunkowo niskiej wycenie, bo tzw. multiple extension (różnica mnożnika w chwili wejścia i wyjścia z transakcji) może być istotnym czynnikiem zrealizowanego zwrotu na inwestycji. Jednak w środowisku konkurencyjnym oraz mając do czynienia z coraz bardziej doświadczonymi sprzedającymi, inwestorzy private equity muszą radzić sobie z wyśrubowanymi wycenami. I wówczas kluczowym czynnikiem sukcesu staje się pomysł na biznes oraz wytrwałość w jego realizacji. Nie wystarczy po prostu zapłacić najwyższą cenę w konkurencyjnym procesie i liczyć, że zarząd przejętej spółki sobie z jej rozwojem poradzi. Zazwyczaj potrzeba czegoś więcej. Takim pomysłem na transakcję może być poprowadzenie spółki w inny niż konkurencja sposób albo po prostu lepsza znajomość danej branży i plan na zbudowanie w niej trwałej przewagi konkurencyjnej. Analogicznie – nabycie spółki przy stosunkowo niskiej wycenie i brak pomysłu na realizację wzrostu wartości nie może gwarantować sukcesu inwestycyjnego.

Dobrymi przykładami inwestycji „drogo” nabytych, które zakończyły się sukcesem inwestorów były chociażby nabycie Żabki Polska S.A. przez fundusz Penta Investments czy przejęcie sieci Lux Med przez Mid Europa Partners. W pierwszym przypadku kluczem okazało przekonanie inwestora do unikalnego i nowatorskiego modelu biznesowego oraz konsekwentna jego implementacja. W drugim – konsekwentnie realizowany plan konsolidacji polskiego rynku usług medycznych.

There are no overpaid transactions …
…there are only investments without vision and clear growth idea for the future. We often hear that someone „overpaid” for a company and somebody else „bought at a discount”: But usually those who say so lack patience and persistence to judge the transaction after a time, and to evaluate real results for the investor.

It goes without saying that every investor, including private equity ones seeks to buy a company at a relatively low valuation, as the so called multiple extension may be a significant factor in realized return on investment. However operating in competitive environment and dealing with highly experienced transaction advisors on the other side, private equity investors have to deal with exorbitant prices. In such a case a key to success is idea for the business and persistence in pursuing it. It is definitely not enough to pay the higher price at the competitive process and expect that its the management who will deal with the company development. Usually it takes much more. Such a value added idea for transaction might be managing company in a different way than competition or simply better, deeper knowledge about the industry and plan for building sustainable competitive advantage. Similarly – an acquisition of a company at a low price with plan for company’s growth cannot guarantee investment success.


Good examples of companies acquired at a high price, which at the end turned out to be successful investments were e.g. an acquisition of Żabka Polska SA by Penta Investments or an acquisitions of Lux Med by Mid Europa Partners. In the first case, a key to success was a deep conviction of the investor in the unique and innovative business model and the persistence in implementation of this model.ln the second case consequently fulfilled plan of consolidation medical services market in Poland.


rafal_bledowski_news
W ostatnich miesiącach, co najmniej dwa fundusze private equity przeprowadziły odważne, ale bardzo przemyślane inwestycje. Pierwsza z nich to nabycie przez Warburg Pincus sieci aptek Gemini, posiadających absolutnie unikalny, ale jednocześnie skalowalny i powtarzalny model biznesowy pozwalający na generowanie trwale ponadprzeciętnych wyników finansowych. Drugi to systematycznie i konsekwentnie realizowany przez Abris Capital projekt budowy największego w Europie Centralnej producenta specjalistycznych opakowań kartonowych na bazie spółek Graf-Poz oraz Druk Markuszewscy. W obu tych przypadkach CIC Corporate Finance miało zaszczyt być doradcą sprzedających. Oba procesy sprzedażowe zostały przeprowadzone w sposób w pełni konkurencyjny a przez to ceny za udziały uzyskane przez sprzedających były maksymalnie wysokie. Ale w obu tych przypadkach inwestorzy mają jasny i unikalny plan dotyczący rozwoju tych projektów, który mam głębokie przekonanie, pozwoli im uzyskać bardzo wysokie zwroty.

CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner  
During last months, at least two private equity funds have made brave but very carefully considered transactions. The first one has been the acquisition of Gemini by Warburg Pincus – the pharmacy chain with absolutely unique, yet scalable and sustainable business model that allows to permanently generate above-the-average financial results. The second project systematically and consistently implemented by Abris Capital Partners is the creation of the largest specialised manufacturer of cardboard packaging in Central Europe based on companies Graf-Poz and Druk Markuszewscy. In both cases, CIC Corporate Finance had an honour to be the advisor to the sellers. Both sales processes were carried out in a fully competitive way, thus prices achieved by the sellers were high. But in both cases, investors have clear and unique plan for the development of these projects, which I believe, will allow them to get very attractive returns.CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner